Strona główna

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,

ale i dla drugich.

    

              - Jan Paweł II -

Pedagog szkolny - mgr Aleksandra Sommerfeld-Walory

Możliwy kontakt w następujących godzinach:

Wtorek             9:30 – 12:00

Czwartek         9.30 – 13:00

Piątek              11:15 - 12:00

                          13:15 - 14:00

Przyjdź do pedagoga kiedy:

 • *      Czujesz, że nie poradzisz sobie sam z problemem;

 • *      Jesteś smutny, samotny;

 • *      Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

 • *      Masz trudności  w nauce;

 • *      Masz problemy w rodzinne;

 • *      Jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub z dorosłymi;

 • *      Odniosłeś sukces, którym chciałbyś się podzielić;

 • *      Masz ciekawe pomysły i pragniesz się nimi podzielić;

 • *      Pragniesz pomóc innym;

 • *      Potrzebujesz rozmowy;

Zadania pedagoga :

 • *      Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeby uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 • *      Organizowanie  i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli;

 • *      Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

 • *      Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 

 • *      Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

 • *      Prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 • *      Prowadzenie zajęć  profilaktycznych dotyczących nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy;

 • *      Prowadzenie zajęć wychowawczo-edukacyjnych m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, poczucia własnej wartości oraz zajęcia;

 • *      Diagnozowanie środowiska ucznia;

 • *      Organizowanie pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • *      Organizowanie opieki oraz pomocy dla uczniów z rodzin będących w  trudnej sytuacji materialnej;

 • *      Porady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli;

Zadania te pedagog realizuje i organizuje we współpracy:

 • *      z nauczycielami,

 • *      z domem rodzinnym,

 • *      z instytucjami pomocowymi szkole.